(రచన: అనిల్ ఎస్. రాయల్)

దీనితో 'కథాయణం' పూర్తయింది. ఇది చదివినవారికి ఎంతో కొంత ఉపయోగపడుతుందని ఆశిస్తూ, చివరగా నాలుగు మాటలు చెబుతాను.

Continue reading ...